Tayland Turları

0
Tayland Turları

Tayland Turları, insanların bir yerden başka bir yere gitmeleri, tarihin ilk çağlarından beri görülen en büyük ihtiyaçlanndan biri olmuştur. Çünkü insanlar yaşamları boyunca, sürekli olarak daha iyi yaşam koşullarını düşünmüşler, bu düşüncelerini gerçekleştirmek için de değişik araçlardan yararlanarak amaçlarına ulaşmışlardır.

İnsanlarda görülen yer değiştirme hareketleri, önceleri savaş ve göç gibi nedenlerle meydana gelmiş; daha sonraki dönemlerde ise, ekonomik, sosyal, politik ve turistik amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ulaştırma araçları, sahip oldukları hız, güven, konfor, ucuzluk ve düzenlilik gibi seyahatleri özendiren özellikleri ile kitle turizminin doğmasına, turizmin geniş halk kitlelerine ulaşmasına neden olmuştur.

Ulaştırma araçları, sadece insanları bir yerden başka bir yere taşımakla kalmayıp; aynı zamanda gittikleri ülkenin veya bölgenin ekonomik ve turistik açıdan gelişmesine, o yörenin sosyal yaşantısının canlılık kazanmasına da yol açmaktadır. Eskiden birçok ülkenin ekonomik ve turistik bakımdan gelişmesi, ulaştırma hizmet sağlayan olanaklarına bağlı bulunmaktadır.

Ayrıca, ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler, tatilde geçen konaklama süresini uzatmaktadır. Böylece, ulaşım süresinden kazanılan zaman, turistin yaptığı Tayland Turları nın konaklama süresine eklenmektedir. Örneğin; üç günde gidilebilen bir yere, uçakla üç saatte gidilmesi, yol için ayrılan sürenin konaklama ve tatil süresine eklenerek değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Bir ülkenin turizm zenginlikleri ne kadar çok ve değerli olursa olsun, ulaşım ve yol sistemi iyi kurulup işletilemezse, o ülkenin turizm bakımından önem kazanması ve gelişmesi mümkün değildir. Ulaştırma endüstrisinin yanında, ulaştırma araçlarının hız, güvenlik, konfor ve ucuzluk nitelikleriyle gelişmiş olması gerekmektedir.

Ulaştırma konusunda uluslararası bağlantıların ve iletişimin etkinliği de önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, turizm talebinin gelişmesi de ulaştırmayı etkilemektedir. Çünkü turizme katılanların sayısı arttıkça, büyüyen seyahat talebini karşılayabilmek için, ulaştırma endüstrisinin de bunu karşılaması gerekmektedir.

Uluslararası turist taşımacılığında büyük ölçüde yararlanılan “Tayland turları paketleri”, “kruvaziyer geziler”, “charter seferleri ve paket turlar” nedeni ile sürekli artış gösteren turizm talebini karşılamak için, ulaşım arzında yeni gelişmeler sağlanmıştır.

Ulaştırma ve turizm, bir bütünün aynlmaz parçalandır. Ulaşım olanaklan bulunmayan yörelerin turistik açıdan değerlendinnesi ve gelişmesi mümkün değildir. Bu bakımdan turizm ile ulaştırmanın birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içinde olduğu ve aralarında “neden-sonuç” ilişkisinin bulunduğu kabul edilmektedir.

Comments are closed.